RICARDO KARAM

RICARDO KARAM

RIYADH

16 January 2019
Ricardo Karam has spent three days in Riyadh with back-to-back meetings.